โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านจากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุสุมา บัวแก้ว

  • ภวัฒ แสนพันตรี

  • หวันมิ้ต๊ะ สุระคำแหง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดูดซับ

  • จากผล

  • ถ่าน

  • ถ่านกัมมันต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ถ่านจากส่วนต่างๆ ของต้นจาก จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเผาถ่านและเปรียบเทียบมวลถ่านที่ผลิตได้จากส่วนต่างๆ ของต้นจาก เพื่อนำถ่านจากจากส่วนต่างๆ ของต้นจากมาปรับปรุงคุณภาพเป็นถ่านอัดแท่ง เพื่อนำถ่านจากส่วนต่างๆ ของต้นจากมาปรับปรุงคุณภาพเป็นถ่านกัมมันต์ เพื่อนำผงถ่านกัมมันต์จากส่วนต่างๆ ของต้นจากมาทดสอบการดูดสีและกลิ่นน้ำตาลทรายดิบ เพื่อนำผงถ่านกัมมันต์จากจากส่วนต่างๆ ของต้นจากมาทดสอบการดูดซับโลหะหนัก เพื่อนำผงถ่านกัมมันต์จากจากส่วนต่าง ๆ ของต้นจากมาทดสอบการดูดกลิ่นก๊าซแอมโมเนีย ผลการศึกษาพบว่า ส่วนของผลจากเหมาะที่จะนำมาเผาเป็นถ่านมากที่สุด จะได้มวลถ่าน คิดเป็นร้อยละ 34.00 จัดเป็นถ่านเนื้อแข็งเนื่องจากมีเมล็ดแข็งหรือส่วนที่เป็นกะลาอยู่ข้างใน เนื้อถ่านจึงแข็ง การเผาไหม้ติดไฟดีขะมอดเป็นขี้เถ้าหมดช้ากว่า การปรับปรุงคุณภาพของถ่านโดยนำมาผสมกับกาวแป้งเปียกเหมาะสมที่สุด อัตราส่วน ถ่าน:กาวแป้งเปียก 40:10g จะได้ถ่านอัดแท่งเป็นรูปแท่งทรงกระบอก แข็ง ตกไม่แตก เมื่อนำมาก่อไฟ ให้เปลวไฟไม่สูงไม่กระชาก มอดเป็นขี้เถ้าช้าลง แล้วต้มน้ำ 100 cm^3 เดือดในเวลา 5 นาที เมื่อนำส่วนต่างๆ ของต้นจากมาเผาด้วยแกลบ และปรับปรุงคุณภาพถ่านด้วยวิธีทางเคมี ช่วยให้รูพรุนของผงถ่านค่อนข้างกว้างขึ้น และบดให้ละเอียด เรียอกว่า ผงถ่านกัมมันต์ สามารถฟอกสีและดูดกลิ่นน้ำตาลทรายดิบ ดูดซับ เลด(II) ไนเตรต ดูดซับกลิ่นก๊าซแอมโมเนียได้ดีโดยเฉพาะผงถ่านจากผลจาก สามารถดูดซับได้ดี ใกล้เคียงกับผลถ่านจากกระดูกสัตว์ ผงถ่านจากผลจาก เหมาะที่จะนำไปใช้ทดแทนผงถ่านที่ผลิตจากวัสดุอื่นได้ เป็นการคิดหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นซึ่งไม่มีคุณค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเพิ่มมูลค่าสามารถนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งหรือผลิตเป็นผงถ่านสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของดินเพื่อปลูกต้นไม้ต่างๆได้ ใช้ในอุตสาหกรรม ฟอกสี กลิ่นน้ำตาลทรายดิบ ดูดซับโลหะหนักในเครื่องกรองน้ำ ถ่านดูดกลิ่นในตู้เย็น และเป็นยาสำหรับดูดก๊าซพิษในกระเพาะอาหาร ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ใหแก่นักเรียน และรู้จักนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนรู้ในชั้นเรียนมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน