โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแก้ปัญหาน้ำเค็มที่ปล่อยทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยวัชพืชน้ำบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิ่งดาว ชนะโชติ

  • ธนสินธุ์ ฟอกสันเทียะ

  • พัชรี เขียววิราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย

  • วัชพืชน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการแก้ปัญหาน้ำเค็มที่ปล่อยทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยวัชพืชน้ำบางชนิด เพื่อลดค่าความเค็มของบ่อเลี้ยงกุ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำหรือปล่อยทิ้ง ผลการเปรียบเทียบวัชพืชน้ำ ที่ลดความเค็มของน้ำที่ปล่อยทิ้งจากบ่อกุ้ง พบว่า ผักตบชวาสามารถลดค่าความเค็มได้สูงสุด คือ 6.33 ppt ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสภาพจริง นำผลจากการทดลองตอนที่ 1 มาเปรียบเทียบปริมาณของผักตบชวาที่ใช้ต่อความเค็มที่ลดลงของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า เมื่อใช้ปริมาณผักตบชวาเต็มพื้นที่ ค่าความเค็มจะลดลงสูงสุด คือ 6.33 ppt ส่วนการทดลองสภาพจริงสามารถลดค่าความเค็มได้ 6.00 ppt