โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจความหลากหลายของเห็ดชนิดต่างๆในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ปัญฑารีย์ แฟงมูล

 • อาภาวดี ปิยพิทยากร

 • โชติรส แดงเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • คุณเล็ก มวกสันเทียะ

 • ดิเรก นวสุขารมย์

 • ธิติยา บุญประเทือง

 • ประภาภรณ์ วายุภักตร์

 • รัตเขตร์ เชยกลิ่น

 • สมศักดิ์ ศิวิชัย

 • สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • เห็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สำรวจความหลากหลายของเห็ดชนิดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยออกสำรวจเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน จากการสำรวจสามารถจำแนกเห็ดได้ 12 กลุ่ม คือ เห็ดที่ปราศจากวงแหวน (Mushrooms without Veils) จำนวน 19 ชนิด, เห็ดหิ้ง (Poroid Fungi) จำนวน 18 ชนิด, เห็ดชนิดที่มีวงแหวน (Mushrooms without Veils) จำนวน 15 ชนิด, Pleurotoid Fungi จำนวน 9 ชนิด, Puff Ball and Relatives จำนวน 9 ชนิด, Cantharelloid Fungi จำนวน 5 ชนิด, Boletoid Mushrooms จำนวน 5 ชนิด, Thlephoroid and Steroid Fungi จำนวน 5 ชนิด, Jelly Fungi จำนวน 3 ชนิด, Coral Fungi จำนวน 2 ชนิด, Kermel Fungi จำนวน 1 ชนิด และเห็ดฟัน (Tooth Fungi) จำนวน 1 ชนิด รวมทั้งหมด 92 ชนิด