โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลวิภา ธีรศานติพันธ์

  • พิชชาอร ชื่นอารมย์

  • พิพัฒนพงศ์ ศรีดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราโมทย์ ศรีดี

  • อุทุมพร วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาเครื่องแยกกระดาษโดยใช้กล่องกระดาษเป็น 2 รูปแบบ คือ แนวตั้งและแนวนอน โดยนำมาทดสอบกับกระดาษ A4 โดยใช้กล่องที่มีพัดลม 1 ตัว และ 2 ตัว จากนำแผ่นไม้มาประกอบจนเป็นเครื่องแยกกระดาษ หาระยะเวลาในการเปิดเครื่องและนำมาทดสอบประสิทธิภาพพร้อมประเมินผล การทดลองพบว่า การใช้กล่องกระดาษเป็นรูปแนวนอนมีประสิทธิภาพในการแยกกระดาษน้อยกว่ากล่องที่เป็นแนวตั้ง และกล่องที่มีพัดลม 2 ตัว สามารถแยกกระดาษได้มากกว่า และกระดาษที่อยู่ในระยะเวลาในเครื่อง 15 วินาที จะแยกออกจากกันได้ดีที่สุดเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายความชื้น นำเครื่องแยกกระดาษไปใหบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการพิมพ์ได้ทดสอบใช้และประเมินว่าผลว่าอยู่ในเกณฑ์ดี