โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBanana Plate

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรัญญา ผ่องอ่วย

  • วิชุตา เมืองทอง

  • สิริภาภรณ์ พละเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมพิศ ภู่เพ็ชร์

  • อุทุมพร วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วย ภาชนะ

  • สับปะรด เส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการทำภาชนะจากกล้วย สามารถทำได้โดยผสมผงแป้งจากกล้วยน้ำว้า ต่อ แป้งสาลี ต่อ เส้นใยสับปะรถ ต่อ น้ำ ในอัตราส่วน 2 ต่อ 2 ต่อ 1 ต่อ 5 แล้วอบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 นาที สามารถใส่น้ำที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ 14 นาที จากผลการทดลองพบว่า กล้วยสามารถนำมาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร ซึ่งเหมาะกับอาหารแห้งทดแทนภาชนะจากโฟมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและสามารถย่อยสลายได้โดยไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม