โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องRadio Bike

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฑิมภ์พร วิทูรพงษ์

  • สุทัสสา แก้วป้องปก

  • เอกราช บุญเสือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันดี ปัญญาถา

  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • สมบัติ สายทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Radio Bike

  • พลังงานไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง Radio Bike จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการปั่นจักรยานและเป็นแนวทางในการศึกษาขั้นต่อไป เช่น เปลี่ยนเป็นวิทยุติดตามตัว และนำไปประยุกต์กับศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น โดยใช้ไดนาโมที่ติดกับรถจักรยานเปลี่ยนพลังงานกลในการปั่นจักรยานให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้วิธีการดัดแปลงไดนาโมที่มีอยู่ต่อกับไดโอดเพื่อทำให้กระแสไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อปั่นจักรยานกระแสไฟฟ้าก็ไหลไปตามสายไฟไปเข้าสู่วิทยุ โดยจะใช้ได้ดีตั้งแต่ค่าความต่างศักดิ์ 4 โวลต์ หรือความถี่ในการปั่น3.5 รอบ/วินาที ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าความดังของเสียงจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการปั่น คือ ถ้าปั่นจักรยานด้วยความถี่สูงจะทำให้มีแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นทำให้ได้ยินเสียงดังสม่ำเสมอแต่ความเร็วของเพลงจะมากขึ้นจนกระทั่งทำให้เกิดประกายไฟฟ้าขึ้นมาได้