โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเคลื่อนที่ของผลยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญจนพร วงศ์โปธา

  • จรัสพัฒน์ หล้าอินเชื้อ

  • วิภา อาสิงสมานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเคลื่อนที่ของผลยางนา เพื่อศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของต้นยางนากับการแพร่กระจายของต้นยางนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของต้นยางนากับการแพร่กระจายของต้นยางนา ตอนที่ 2 ศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของต้นยางนา ตอนที่ 3 ศึกษารูปร่างลักษณะของผลยางนา ตอนที่ 4 ศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของผลยางนา ตอนที่ 5 ศึกปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของผลยางนา โดยดูจากความสูงกับการปลิว ความสัมพันธ์ระหว่างนำหนักของผลกับการปลิว ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุมปีกของผลและการปลิว ศึกษาขนาดของปีกของผลกับการปลิว ศึกษารุปแบบการเคลื่อนที่ ศึกษาแรงลมกับการปลิว ศึกษารูปแบบการปล่อยผลยางนากับการปลิว ศึกษาลักษระของจุดศูนย์ถ่วงของผลกับการปลิว