โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยาสลบปลาธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติรัตน์ ทายา

  • ปองสม เหลืองหิรัญ

  • ปิยะธิดา ธีระแนว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลา

  • ยาสลบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมุนไพรที่ดีที่สุดในการทำยาสลบปลา โดยมีวิธีการทดลอง คือ นำกานพลู ขิง และกระเพรา ปริมาณ 10 กรัม มาต้นในน้ำเดือดปริมาณ 100 มิลลิลิตร จากนั้นนำน้ำสมุนไพรที่กรองแล้วไปใส่ในอ่างปลาดุกที่มีน้ำ 1 ลิตร เป็นเวลา 10 นที จึงเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำสะอาด ผลการทดลองปรากฏว่า สมุนไพรที่ดีที่สุดในการทำยาสลบปลาคือ กานพลู จากนั้นทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างยาสลบปลาสมุนไพร : น้ำ และศึกษาหาระยะเวลาในการนำปลาไปแช่เพื่อหาผลต่อไป