โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลดจำนวนการวางไข่ของแมลงสาบพันธุ์เยอรมันด้วยสารสกัดจากพืชวงศ์ Poaceae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกาญจน์ พรหมศิริ

  • ธัญญาสิริ อนุสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • นิลนาฎ กรองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสารสกัด

  • แมลงสาบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการลดจำนวนการวางไข่ของแมลงสาบพันธุ์เยอรมัน ด้วยสารสกัดจากพืชวงศ์ Poaceae เพื่อลดจำนวนการวางไข่ตัวแปรที่นำมาศึกษา ได้แก่ ชนิดของแมลงสาบ ชนิดของพืชในวงศ์ Poaceae และปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดโดยน้ำหนัก พบว่า ในท้องถิ่นพบแมลงสาบพันธุ์เยอรมันมากที่สุดและสารสกัดจากหญ้าคา 5 % สามารถลดจำนวนการวางไข่ได้ดีที่สุด