โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเร่งการสุกของผลไม้เด้วยผลไม้สุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรายุ พรหมบุญแก้ว

  • จุฑารัตน์ สุขสวัสดิ์

  • ธัญลักษณ์ จันทร์กระจ่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุเรียน

  • สับปะรด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำผลไม้ตัวใช้บ่มมาเร่งการสุกของผลไม้โดยใช้กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพของตัวใช้บ่ม การทดลองตอนที่ 1 พบว่าทุเรียนสุกเป็นตัวใช้บ่มที่ดีที่สุด รองลงมาเป็นสับปะรด การทดลองที่ 2 นำทุเรียนและสับปะรดมาเป็นตัวใช้บ่มเพื่อศึกษาระยะเวลาในการบ่ม พบว่าระยะเวลาที่ใช้ตัวใช้บ่มมีผลต่อการสุกของผลไม้โดยหากไม่นำตัวใช้บ่มออกเมื่อกล้วยหอมสุกจะทำให้กล้วยหอมเน่าเร็ว การทดลองที่ 3 พบว่าปริมาณของผลไม้ที่นำมาบ่มมีผลต่อการสุกของผลไม้ โดยหากกล้วยหอมมีปริมาณมากจะมีผลทำให้สุกช้าและหากมีปริมาณน้อยจะทำให้สุกเร็ว โดยรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง การทดลองที่ 4 พบว่าวิธีการบ่มมีผลต่อการสุกของผลไม้ โดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เจาะรูห่อผลไม้ จะทำให้ผลไม้สุกเร็วกว่าปกติ โดยรสชาติและสีไม่เปลี่ยนแปลง และการทดลองที่ 5 ทดลองใช้ตัวใช้บ่มกับผลไม้อื่นๆ พบว่าทุเรียนสามารถทำให้ทุเรียนสุกเร็วกว่าปกติ และสับปะรดสามารถทำให้ละมุดและฝรั่งสุกเร็วกว่าปกติ