โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาลักษณะของแมลงที่เหมาะสมในการพยุงตัวบนผิวน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์

  • นฤมล เอ่งฉ้วน

  • นิจสุภา นิลาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อาจาย์ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

  • อาจาย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาลักษณะของแมลงที่เหมาะสมในการพยุงตัวบนผิวน้ำโดยศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมของมวนจิงโจ้น้ำ จากผลการศึกษาพบว่ามวนจิงโจ้น้ำที่มีมวลมากจะมีความถี่ธรรมชาติน้อยกว่ามวนจิงโจ้น้ำที่มีมวลน้อย และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความยาวขาเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองของมวนจิงโจ้น้ำซึ่งสามารถลอยน้ำได้ พบว่าแบบจำลองที่มีความยาวขาเพิ่มขึ้นจะสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น และแบบจำลองที่มีความยาวขาน้อยลงจะรับน้ำหนักได้น้อยลง