โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโครงงานกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมศักดิ์ ทิพย์แสง

  • วิชสุนันท์ แสนรัมย์

  • วีรยุทธ ศิลากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์