โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยาณี กนกศิลป์

  • ปิยนุช ฉาไธสง

  • เจนวิทย์ จิตคติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p59

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การกรองอากาศ

  • ผักตบชวา การกรองอากาศ

  • เส้นใยธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะสมมาใช้ทำแผ่นกรองอากาศของหน้ากากปิดจมูกแทนเส้นใยสังเคราะห์ โดยนำกาบกล้วย ผักตบชวา กาบพลับพลึงมาปั่นให้ละเอียด ทำเป็นแผ่น ตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น ในการทดลองครั้งแรกพบว่า ผักตบชวามีประสิทธิภาพเหมาะสมในการกรองฝุ่นมากที่สุด จึงใช้ผักตบชวาเป็นหลักในการปรับอัตราส่วนผสมของกาบกล้วยและผักตบชวา กาบพลับพลึงและผักตบชวา ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน พบว่า อัตราส่วนและชนิดของส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นดีที่สุด คือ ส่วนผสมของกาบพลับพลึงและผักตบชวา ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งมีปริมาณฝุ่นผ่านน้อยที่สุด จึงเหมาะสมสำหรับการนำมาทำแผ่นกรองอากาศแทนการใช้เส้นใยสังเคราะห์