โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลูมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ดวงพร เกียรติดำรง

 • พุทธชาติ ไชยณรงค์

 • มลธิชา ชิวปรีชา

 • รสสุคนธ์ เอ่งฉ้วน

 • สุกัญญา ปราบทุกข์

 • อรุณพร อุตสาหะ

 • อุษนีย์ อรุณโรจน์ประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ทวีศักดิ์ หาญสมุทร

 • ลม้าย กิจอำไพพงศ์

 • ศิวัฒน์ สมรักษ์

 • สุนิศา ปัญญาวราภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p80

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • พลู

 • มด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าสารในใบพลูสามารถไล่มดได้และช่วยให้ลดประมาณสารพิษตกค้างในครัวเรือนให้น้อยลงได้หรือไม่ จึงได้ทำการทดลองโดยควบคุมชนิดของพลูและมดที่นำมาทดลอง โดยการนำใบพลูกับใบชะพลูมาทดลอง พบว่าใบพลูมาทดสอบ พบว่าส่วนที่เป็นใบพลูมีประสิทธิภาพในการไล่มดได้ดีกว่าส่วนอื่น ต่อมาได้ศึกษาหาปริมาณใบพลู พบว่าใบพลูปริมาณ 50 กรัม ทำให้มดหนีไปเร็วที่สุด และพบว่าใบพลูแก่มีประสิทธิภาพในการไล่มดดีที่สุด เมื่อนำใบพลูแก่สดและแก่แห้งมาทดลองไล่มดพบว่า ใบพลูแก่สดปริมาณ 50 กรัม มีประสิทธิภาพไล่มดดีที่สุด จากนั้นจึงทดลองนำมาเปรียบเทียบกับนำมันใบพลู พบว่าน้ำมันจากใบพลูมีประสิทธิภาพในการไล่มดได้ดีที่สุด และทำให้มดเกิดอาการอ่อนเพลีย เดินช้าลง จากการทดลองทำให้ทราบว่าน้ำมันจากใบพลูมีประสิทธิภาพดีที่สุด จึงนำมาเปรียบเทียบกับสารฆ่ามดชนิดต่างๆ ที่มีขาย พบว่าน้ำมันจากใบพลูมีประสิทธิภาพด้อยกว่าเล็กน้อย แต่ถ้าเปรียบเทียบด้านสารตกค้างที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วจะเห็นว่าน้ำมันจากใบพลูให้ผลดีกว่า