โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการป้องกันเชื้อราบนแผ่นยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราวัส ชูศรี

  • สุชาดา อินทร์ปาน

  • อุไรวรรณ ขาวปากช่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉลวย จุลเพชร

  • สาริณี คงนุ่ม

  • เพียงเพ็ญ นวลทวี

  • เสาวณีย์ ถาวรเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไชยาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์