โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการฟักไข่ด้วยน้ำพุร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุณี แผ้วชนะ

  • นันทนา วิทยากร

  • หฤทัย เชื้อรบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไชยาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การฟักไข่

  • น้ำพุร้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการฟักไข่ด้วยน้ำพุร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการนำน้ำพุร้อนที่มีในท้องถิ่นมาทอลองฟักไข่นกกระทาและไข่ไก่โดยได้ดำเนินการทดลองดังนี้ คือศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับฟักไข่ โดยศึกษาอุณหภูมิของน้ำพุร้อนเมื่อความเร็วของน้ำต่างกัน ศึกษาอุณหภูมิของน้ำพุร้อนเมื่อจำนวนรอบของท่อพลาสติกต่างกัน และสำรวจความชื้นของอากาศภายในกล่องฟักไข่ ต่อมาได้ทดลองฟักไข่ด้วยน้ำพุร้อนเมื่อใช้ความเร็วของน้ำประมาณ 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจำนวนรอบของท่อพลาสติก 4 รอบ โดยใช้น้ำพุร้อนผ่านท่อพลาสติกเป็นกลุ่มทดลองและไม่มีน้ำพุร้อนผ่านเป็นกลุ่มควบคุม ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเอ็มบริโอตลอดระยะฟักไข่ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลจากการศึกษาพบว่าการทดลองฟักไข่ด้วยน้ำพุร้อนเมื่อใช้ความเร็วของน้ำ 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้จำนวนรอบของท่อพลาสติก 4 รอบ สามารถฟักไข่นกกระทาได้ร้อยละ 77.7% ฟักไข่ไก่พันธุ์ได้ 50% การทดลองนี้ทำให้เกษตรกรสามารถใช้พลังงานจากน้ำพุร้อนมาฟักไข่ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้