โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระเทียมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวรรณ ธรรมรักษา

  • จุฑารัตน์ บุญกันภัย

  • ดวงพร จุลกัลป์

  • สุนิษา ดำพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยภรณ์ ธาราทศ

  • มนตรี คนซื่อ

  • เพียงเพ็ญ นวลทวี

  • เสาวณี ถาวรเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไชยาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์