โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตที่ผลิตขึ้นกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตที่ใช้ตามปกติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดารัตน์ ศรีจันทร์

  • มนตรี ทองคำ

  • วิษณุ สงมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุลัยพร สังข์แก้ว

  • ประไพศรี แดงเนียม

  • พวงทอง ศรีศฤงคาร

  • อำภา บัวศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองหาชนิดของสารที่นำมาผลิตเป็นหมึกพิมพ์องค์เจ็ต (Ink Jet) เพื่อแก้ปัญหาหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) ที่ใช้ตามปกติ ที่มีราคาแพง (ประมาณ 1,000 บาท/ชุด) นั้นได้ทำการศึกษาการทดลองดังนี้คือขั้นแรก ได้นำสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหมึงพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) มากที่สุดซึ่งได้แก่ สีโกโซ สีคิงคอล สีบาร์ติกมาทดลองหาคุณสมบัติ โดยนำมาละลายน้ำ สังเกตลักษณะตามเนื้อสารด้วยตาเปล่า , โดยใช้แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ ส่องลักษณะเนื้อสารเปรียบเทียบกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) ที่ได้ตามปกติ พบว่าสีคิงคอลมีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) มากที่สุดคือมีเนื้อสารที่ละเอียดสีสดใสไม่มีตะกอนจึงได้นำมาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) โดยนำสัคิงคอลแต่ละสี (เหลือง,ฟ้า,ชมพู) มาผสมน้ำในอัตราส่วนต่างๆ แล้วหยดลงบนกระดาษขาว 80 แกรม และกระจกสไลด์สังเกตลักษณะเนื้อสาร ความโปร่งแสง และการละเหย ของสีเปรียบเทียบกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) ที่ใช้ตามปกติ พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดและใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) มากที่สุด คือใช้สีคิงคอล (เหลือง,ฟ้า,ชมพู) อัตราส่วน 1 g: น้ำ 20 cm3 แต่สีที่ได้จะค่อนข้างแห้งช้ากว่าหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) จึงนำมาเติมเอธิลแอลกอฮอล์ลงไปทำให้สีได้มีลักษณะเนื้อละเอียด โปร่งแสง แห้งเร็ว ทัดเทียมกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตและได้พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) ชนิดใหม่ที่ผลิตขึ้นได้แก่ * หมึกพิมพ์สีเหลือง = อัตราส่วนสีคิงคอล 1 g: น้ำ 20 cm3 : เอธิลแอลกอฮอล์ 20 cm3 * หมึกพิมพ์สีฟ้า = อัตราส่วนสีคิงคอล 1 g: น้ำ 20 cm3 : เอธิลแอลกอฮอล์ 20 cm3 * หมึกพิมพ์สีชมพู = อัตราส่วนสีคิงคอล 1 g: น้ำ 20 cm3 : เอธิลแอลกอฮอล์ 20 cm3 จากการนำหมึกพิมพ์ที่ผลิตขึ้น มาพิมพ์บนกระดาษธรรมดา กระดาษสี กระดาษอาร์ทมัน กระดาษหนังช้าง กระดาษ 100 ปอนด์ และแผ่นใส พบว่า มีความชัดเจนของภาพและสี ทัดเทียมกับภาพที่พิมพ์จากหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) และหมึกพิมพ์ที่ผลิตขึ้นยังไม่มีผลกระทบต่อหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ (Ink Jet Printer) และภาพที่พิมพ์ได้ยังมีอายุการใช้งานได้นานมีความคงทนต่อสภาพแว้ดล้อมได้ดี ทัดเทียมกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) จากการเปรียบเทียบราคาพบว่า หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) ที่ผลิตขึ้นมีราคาเฉลี่ยประมาณชุดละ 50 บาทถูกกว่าหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (Ink Jet) ที่ใช้ตามปกติ ประมาณ 20 เท่า หรือประมาณ 900 บาท / ชุด