โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องAmazing new Injet

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรีภรณ์ โลหะเวช

  • ศศิธร สงมาก

  • เรือนขวัญ วัฒนะศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุลัยพร สังข์แก้ว

  • อำภา บัวศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2546

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาชนิดของสารที่นำมาผลิตเป็นหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต (InkJet) สีดำ โดยนำสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต คือ สีโกโซ สีคิงคอล สีบาร์ติกสีดำ นำมาทดลองหาคุณสมบัติ พบว่าสีคิงคอลมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหมึกอิงค์เจ็ตมากที่สุด คือมีเนื้อสารที่ละเอียด สีดำเข้ม ไม่มีตะกอน จากนั้นนำสีคิงคอลมาผสมน้ำในอัตราส่วนต่าง สังเกตลักษณะเนื้อสาร ความโปร่งแสง และการระเหย พบว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ สีคิงคอล 1 กรัม : น้ำ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่สีจะแห้งช้า จึงเติมเอธิลแอลกอฮอล์ลงไป และทำให้สีแห้งเร็วที่สุดในอัตราส่วน สีคิงคอล 1 กรัม : น้ำ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร : เอธิลแอลกอฮอล์ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นนำน้ำหมึกพิมพ์ที่ผลิตขึ้น มาพิมพ์ลงบนกระดาษ 80 แกรม กระดาษสี กระดาษอาร์ตมัน กระดาษหนังช้าง กระดาษ 100 ปอนด์ และกระดาษโปสเตอร์ พบว่ามีความชัดเจนของภาพและสีทัดเทียมกับภาพที่พิมพ์จากหมึกพิมพ์จากหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต และหมึกพิมพ์ที่ผลิตขึ้นไม่มีผลกระทบต่อหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ (InkJet Printer) จากการเปรียบเทียบราคาพบว่า หมึกพิมพ์ที่ผลิตขึ้นมีราคาเฉลี่ยประมาณชุดละ 50 บาท ซึ่งถูกกว่าหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตที่ใช้ตามปกติซึ่งมีราคาประมาณ 900 บาท