โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพิชิตเหาด้วยลูกตีนเป็ดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดารัตน์ เตียนศรี

  • สุเทพ แนบสันเทียะ

  • อรทัย ยาหมอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุลัยพร สังข์แก้ว

  • ประไพศรี แดงเนียม

  • พวงทอง ศรีศฤงคาร

  • สัมฤทธิ์ แป้นถึง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์