โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแลกซื้อขยะขวดน้ำขุ่น...รักษาสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรณัฏฐ์ ภัทรณัฏฐากุล

  • อรณิช กระแสสินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะ

  • ขวดน้ำ

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้จักทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ ตู้แลกซื้อขยะขวดน้ำชนิดขวดขุ่นเพื่อเพิมประสิทธิภาพในการกำจัดขยะขวดน้ำชนิดขวดขุ่นและเพิ่มมูลค่าของขยะขวดน้ำ โดยการประดิษฐ์ตู้แลกซื้อขยะที่สามารถรีดขวดน้ำให้แบนก่อนตกลงในถังขยะทำให้สามารถเก็บขยะได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งรับเหรียญแลกซื้อที่ออกมาจากช่องรับเหรียญอัตโนมัติ ในขั้นตอนการประดิษฐ์ได้ใช้ความเร็วเรื่องล้อและเพลา การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยเบรกเกอร์สวิตซ์ เมื่อนำไปใช้งาน พบว่ามีประสิทธิภาพสามารถรีดขวดน้ำชนิดขวดขุ่นได้ 1 ขวดภายในเวลา 5วินาที และถังเก็บขยะสามารถบรรจุขวดน้ำชนิดขุ่นได้เป็น 4 เท่า ของขวดน้ำที่ไม่ได้รีดให้แบน