โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตหลังงอกของพืชด้วยแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูปจากเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานดา มีกุศล

  • การตา โม้พวง

  • ปภาดา ตัติมาสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช การเจริญเติบโต

  • พืชเมล็ด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แท่งเพาะเมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยนำเปลือกกล้วย เปลือกข้าวโพด และ ขลุยมะพร้าว ผลิตเยื่อโดยการปั่นละเอียดแล้วนำเยื่อมาผสมกันผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูปชุดที่มีส่วนผสมของเปลือกกล้วย : เปลือกข้าวโพด : และ ขลุยมะพร้าว : แป้งมันสำปะหลัง ในอัตราส่วน 6 : 4 : 2 : 1 มีสมบัติทางกายภาพเหมาะสม อีกทั้งมีความสามารถในการดูดซับน้ำและทนต่อแรงกดได้ดี ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อแช่ในน้ำ มีช่องอากาศถ่ายเทได้ดีมีน้ำหนักเบา เมื่อนำแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูปจากเปลือกกล้วย : เปลือกข้าวโพด : และ ขลุยมะพร้าว : แป้งมันสำปะหลัง ใน อัตราส่วน ต่างๆ ไปทดลองใช้งานในการเพาะเมล็ดบานชื่น เปรียบเทียบกับแผงเพาะเมล็ดมาตรฐานพบว่าของ เปลือกกล้วย : เปลือกข้าวโพด : และ ขลุยมะพร้าว : แป้งมันสำปะหลัง ในอัตราส่วน 6 : 4 : 2 : 1 เมล็ดสามารถงอกได้ดี