โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากเมล็ดมะขามและน้ำตะโกที่มีผลต่อคุณภาพของไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนันท์ ทิรานนท์

  • ภาณุพงศ์ ชาภู่พวง

  • สรวิทย์ บุรกิจภาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะโกคุณสมบัติ

  • ปลวกการกำจัด

  • มดการกำจัด

  • เมล็ดมะขามการสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ผลของสารสกัดจากเมล็ดมะขามและน้ำตะโกที่มีผลต่อคุณภาพของไม้ เป็นการศึกษาการนำเมล็ดมะขามที่เหลือใช้มาสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ แล้วผสมด้วยน้ำตะโกในอัตราส่วนที่ต่างกันเพื่อนำไปเคลือบไม้แทนชะแล็ก ซึ่งเป็นสารเคมีและเป็นพิษต่อผู้ใช้ นอกจากกนี้ผลของสารสกัดจากเมล็ดมะขามและน้ำตะโกยังสามารถป้องกันปลวกและมด ซึ่งการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตัวทำละลายที่มีผลต่อการสกัดสารจากเมล็ดมะขามที่มีต่อคุณภาพของไม้เฟอร์นิเจอร์ พบว่า เมทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทำลละลายที่ดีที่สุดและให้ความวาวเกือบเท่ากับชะแล็ก แต่ไม่สามารถป้องกันปลวกและมดได้ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำตะโกกับสารสกัดจากเมล็ดมะขามที่สกัดด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ พบว่าอัตราส่วนระหว่างน้ำตะโกกับสารสกัดจากเมล็ดมะขามที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วน 1:5 ซึ่งให้ความเงาที่ดีและยังสามารถป้องกันปลวกและมดได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของไม้ที่เคลือด้วยสารสกัดจากเมล็ดมะขามผสมน้ำตะโกกับชะแล็ก เมื่อนำเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า สารสกัดจากเมล็ดมะขามผสมน้ำตะโกมีผลที่ดีกว่าชะแล็ก เช่นการดูดซึมน้ำ การป้องกันปลวกและมด จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า สารสกัดจากเมล็ดมะขามที่สกัดด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำตะโก ในอัตราส่วน1:5เมื่อนำไปทาไม้พบว่าสามารถให้