โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสูบน้ำในลำน้ำด้วยกังหันกับท่ออ่อนขดม้วน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวกิจ พรหมมินทร์

  • บัณฑิตกาญน์ สุภา

  • อาณกร นิทัศน์วิจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กังหัน

  • สิ่งประดิษฐ์

  • สูบน้ำวิธีการ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสูบน้ำส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานกลจากเครื่องยนต์เชื้อเพลิง ในถิ่นทุรกันดารที่พลังงานไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือน้ำมันเชื้อเพลิงหายาก ทำให้มีการคิดค้นกังหัน โดยการทดลองนี้มีแนวคิดของการใช้พลังงานในการไหลของน้ำเพื่อถ่ายโอนเป็นพลังงานกลโดยการลำเลียงน้ำด้วยกังหันกับท่ออ่อนขดม้วน ซึ่งนอกจากจะสามารถลำเลียงน้ำไปในแนวราบได้แล้ว ยังสามารถส่งน้ำขึ้นไปยังที่สูงได้อีกด้วย ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองต่อไปในอนาคต