โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดอุปกรณ์ผสมเกสรดอกสะตอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพร ฉวีภักดิ์

  • ณัฐพงษ์ ชิณรา

  • นันทกานต์ ล่องโลด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สะตอการเจริญเติบโต

  • อุปกรณ์ผสมเกสรสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากดอกสะตอบานในเวลากลางคืนและไม่สามารถผสมในดอกเดียวกันได้จึงทำให้อัตราการติดฝักของสะตอลดน้อยลง จึงได้ประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรสะตอที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ส่วนเก็บเกสร ส่วนเก็บละอองเรณูอยู่บนส่วนผสมเกสร ส่วนประกอบสุดท้ายคือ กลไกที่ดึงให้ชุดอุปกรณ์ทำงาน โดยสามารถมีประสิทธิภาพทำให้การติดฝักสูงขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับดีมาก