โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์พลังงานใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชราภรณ์ ฟองฝน

  • วินัสนันท์ แหนบเจอ

  • สุภัสสร สธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรสริน พันธุ

  • สมบูรณ์ พูนเสงี่ยมศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงาน

  • พลาสติกจากซังข้าวโพดการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสกัดน้ำมันจากผลมะแตกมาเป็นพลังงานทดแทน และศึกษาประสิทธิภาพในการติดไฟของผลมะแตก เปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันและประสิทิภาพในการติดไฟจากผลมะแตก สบู่ดำ น้ำมันก๊าซ หลังจากนั้นนำผลมะแตกและสบู่ดำไปสกัดเป็นน้ำมันและนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดไฟ พบว่า สารสกัดจากผลสบู่ดำ มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลอ่อน มีเขม่าควันเล็กน้อย ระยะเวลาในการติดไฟนาน 22 ชม. ส่วนสารสกัดจากผลมะแตก มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส ไม่มีเขม่าควัน ระยะเวลาในการติดไฟนาน24 ชม. ส่วนน้ำมันก๊าซมีระยะเวลาในการติดไฟนาน 19 ชม.