โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะแตกพลังงานใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชราภรณ์ ฟองฝน

  • วินัสนันท์ แหนบเจอ

  • สุภัสสร สธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รสริน พันธุ

  • สมบูรณ์ พูนเสงี่ยมศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงาน

  • มะแตกการสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง มะแตกพลังงานใหม่ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสกัดน้ำมันจากผลมะแตกมาเป็นพลังงานทดแทน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการติดไฟของผลมะแตก และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันและประสิทธิภาพในการติดไฟจากผลมะแตก และสบู่ดำ ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้ ตอนที่ 1 เริ่มจากการนำผลมะแตกจำนวน 2 กิโลกรัมไปตากแดด เป็นเวลานาน 2-3 วันหลังจากนั้นนำผลมะแตกมากระเถาะเปลือกออก เพื่อนำไปโครกจนละเอียด แล้วนำไปนึ่ง และบด จากนั้นสังเกตและวัดปริมาณน้ำมัน ตอนที่ 2 นำน้ำมันที่ได้จากผลมะแตกมาทดสอบประสิทธิภาพในการติดไฟแล้วบันทึกผลการทดลอง และตอนที่ 3 นำน้ำมันจากผลมะแตกและเมล็ดสบู่ดำ มาเปรียบเทียบปริมาณน้ำมัน และการติดไฟ แล้วบันทึกผล ซึ่งจากการทดลองได้ผลดังนี้ น้ำมันจากผลมะแตก มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล มีกลิ่นหอม และมีปริมาณน้ำมัน 25 มิลลิลิตรต่อผลมะแตก 2 กิโลกรัม น้ำมันจากผลมะแตกสามารถติดไฟได้ และมีเขม่าน้อยมาก และปริมาณน้ำมันของผลมะแตก เมื่อสกัดแล้ว จะมีปริมาณ 250 มิลลิลิตร ส่วนน้ำมันที่ได้จากสบู่ดำ เมื่อนำมาสกัดแล้วจะมีปริมาณ 200 มิลลิลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำมันจากผลมะแตกมีปริมาณที่มากกว่าสบู่ดำ