โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเร่งการเจริญเติบโตของหนอนนกด้วยอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ปฏิกานต์ แก้วนพรัตน์

  • ด.ช.ปรเมศวร์ อุบลสวัสดิ์

  • ด.ช.พชร แซ่ด่าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นกอาหาร

  • หนอนนกการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาค้นคว้า และ ทดลองเกี่ยวกับการเร่งการเจริญเติบโตของหนอนนกด้วยอาหารชนิดต่างๆ กันเนื่องจากหนอนนกเป็นที่นิยมสูงของผู้เลี้ยงนกสวยงามเพื่อใช้เป็นอาหารและราคาหนอนนกก็ไม่แพง ฉะนั้นจึงนิยมเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม จาการทดลอง 3 ครั้ง คือ นำหนอนนกจำนวนเท่าๆกัน ใส่จานประมาณ 50 ตัวและเลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่างกัน เช่น ผักกาด มะพร้าว แตงกว่า ข้าวสุก และ มันแกว เพื่อให้ได้ประโยชน์ โดยจะทำให้หนอนนกกลายเป็นดักแด้ได้เร็วขึ้น ภายในเวลา 1 เดือน จากการทดลอง ได้ผลว่าแตงกวาทำให้หนอนนกกลายเป็นดักแด้ได้เร็วที่สุด และรองลงมาคือข้าวสุก