โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนระดับน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิษณุพงศ์ เตชวงค์

  • ณัฏฐกร แก้วกล้า

  • ณัฏฐพัชร ขอนวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุบลศรี อริยวังโส

  • เพชรา พรหมขันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนระดับน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการสร้างเครื่องเตือนระดับน้ำอัตโนมัติและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนระดับน้ำอัตโนมัติ มีวิธีการทดลองดังนี้ ขั้นที่1 ศึกษาหลักการและวิธีสร้างเครื่องเตือนระดับน้ำอัตโนมัติ ขั้นที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนระดับน้ำอัตโนมัติ 2.1 ศึกษาปริมาตรของน้ำที่มีผลต่อการเตือนของเครื่อง พบว่า เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจะมีปริมาตรมากขึ้นและเมื่อคำนวณหาความหนาแน่นจะได้ค่าเท่ากับ 1.4 g/cm3 และเมื่อระดับสูงขึ้น ค่าพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย 2.2 ศึกษาระยะเวลาในการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำ พบว่าเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นระยะเวลาที่ใช้ก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยระดับที่ 5 เป็นระดับการเตือนสูงสุด ใช้เวลา 103.09 วินาที