โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสปาร์คเกอร์เช็คต์(Spark Zect)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธฤตมน นันทวรรณ

  • ภาณุมาศ วงค์แสง

  • ศรกฤษณ์ สายาจักร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุบลศรี อริยวังโส

  • เพชรา พรหมขันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แมลงกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการและวีการสร้างเครื่องสปาร์คเกอร์เช็คต์ และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องโดยมีวิธีการดังนี้ 1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องสปาร์คเกอร์เช็คต์ โดยออกแบบเครื่องทั้งหมด 3 เครื่อง และใช้อุปกรณ์ต่างๆได้แก่ หลอดไฟ อุปกรณ์Auto switch ลวดตาถี่ โครงไม้ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง ชนิดของหลอดไฟที่มีผลต่อการล่อแมลง โดยใส่หลอดไฟ 3 ชนิดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน และ ใส่หลอดไฟที่มีสีที่แตกต่างกัน คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และผลการทดลองพบว่า เมื่อใช้หลอดไฟที่มีลักษณะต่างกันพบว่า ประสิทธิภาพในการล่อแมลงไม่มีความแตกต่างกัน และสีของหลอดไฟที่ใช้ในการล่อแมลงนั้นพบว่า หลอดไฟสีเขียวสามารถล่อแมลงได้ดีที่สุด