โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาขยะลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้พลังงานทดแทน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ แป้นโก๋

  • ทศพล สุขโต

  • บุญญาฤทธิ์ พรมสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คาร์บอนไดออกไซด์

  • พลังงานทดแทน

  • เตาเผาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาเตาเผายะลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เปรียบเทียบค่า pH ของน้ำ จากการเผาขยะแต่ละประเภท เพื่อทดสอบหาปริมาณขยะที่เหมาะสมในการเผาขยะแต่ละครั้ง เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าจากการเผาขยะแต่ละประเภท โดยนำขยะมาเผาเพื่อหาค่าต่าง ๆ จากการศึกษาและดำเนินการประดิษฐ์เตาเผาขยะที่นำหลักการปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซดืได้แคลเซียมคาร์บอนเนต โดยนำวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ ทำให้ได้เตาเผาขยะที่มีราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย โดยเมื่อเราใส่ขยะปริมาณพอเหมาะการเผาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนำพลังงานคววามร้อนที่เกิดจากการเผาขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานกลและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้