โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องE.C.I. ผลิตพลังงานทดแทน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรณัฎฐพล เสนคราม

  • สามเณรทวีศักดิ์ ศรีสิทธิ์

  • สามเณรศรราม เครือวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกไฮโดรเจนแบบใช้พลังงานที่ผลิตขึ้นเองในเครื่องประดิษฐ์ พบว่า การปั่นจักรยานที่มีความเร็ว 100 รอบวงล้อม/ 1 นาที สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.1 โวลด์ต่อนาที จากนั้นนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในเครื่องปั๊มน้ำ พบว่า การปั๊มน้ำเฉลี่ยต่ำสุด 3.38 นาที และเมื่อนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในการแยกแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ พบว่า สามารถใช้ในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนด้วยวิธีที่ง่ายและหยัด คุ้มค่า อีกทั้งยังได้ออกกำลังกายไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและไม่ใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ