โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจีวรไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรคริสต์มาส เมืองโคตร

  • สามเณรจอมจักรินทร์ จันทร์กระจ่าง

  • สามเณรอาทิตย์ ประหยัดกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุงกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ป้องกันยุง โดยนำมาใช้กับจีวรของพระภิกษุสามเณร ที่มีวัดบางแห่งอยู่ใกล้ป่าที่มียุงชุมในการทดลองครั้งนี้ ได้ศึกษาการสกัดของตะไคร้หอม เปลือกส้ม เปลือกมะกรูด ดอกแพงพวย โดยได้ศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันยุงจากสารสกัดต่าง ๆ ที่ได้โดยนำจีวรมาผ่านกระบวนการแช่และให้ความร้อน ผลการทดลองพบว่า ดอกแพงพวยสกัดด้วยเอทานอลที่มีความเข้มข้นร้อยละ 25 ให้ประสิทธิภาพในการกันยุงมากที่สุด ส่วนเปลือส้มสกัดด้วยน้ำเปล่า ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 33.3 ให้ประสิทธิในการกันยุงมากที่สุด ส่วนเปลือกส้มสกัดด้วยเอทานอล ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 50 ให้ประสิทธิภาพกันยุงมากที่สุด ผลดังกล่าวทำให้ทราบว่าการสกัดสารจากพืชสมุนไพรต่าง ๆ สามารถนำมาป้องกันยุงได้จริง