โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศด้วยการเสียบยอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัณฐิกา ทาหว่างกัน

  • อาจารีย์ รัตนหาญ

  • เกวลี โชติชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะเขือเทศการเสียบยอด

  • มะเขือเทศผลผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศให้ได้ปริมาณมากขึ้น โดยการเสียบยอดมะเขือเทศ โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการเสียบยอดต้นมะเขือเทศกับต้นตอมะเขือพันธุ์พื้นเมือง ตอนที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นมะเขือเทศที่ไม่ได้เสียบยอดกับต้นมะเขือเทศที่เสียบยอดกับต้นตอมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ พบว่า ต้นมะเขือเทศที่เชื่อมติดกับต้นตอมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองมีการเจริญเติบโตได้ดี และสามารถเสียบยอดกับมะเขือพวง สามารถดูดซึมอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ดีกว่าต้นตอที่เป็นมะเขือเปราะ ส่วนมะเขือเทศที่ไม่ได้เสียบยอดมีการเจริญเติบโตน้อยเพราะระบบรากแข็งแรงน้อยกว่า