โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากเยื่อผสมของพืชตะกูลปาล์มบางชนิด กับหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วสำหรับกันกระแทกผลิตภัณฑ์เซรามิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัฎฐ์ธีภพ พิศพันธุ์

  • ธีรพัฒน์ ยาวิไชย

  • ภาคภูมิ เจียมเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษกันกระแทกประดิษฐ์

  • กระดาษหนังสือพิมพ์

  • ปาล์มกาบหุ้ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตเยื่อจากโคนทางที่เป็นกาบหุ้มลำต้นของพืชตระกูลปาล์มบางชนิดและเยื่อกระดาษจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว การทำแผ่นกระดาษกันกระแทกด้วยเยื่อจากโคนทางที่เป็นกาบหุ้มลำต้นของพืชตระกูลปาล์มบางชนิดและเยื่อกระดาษจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วเปรียบเทียบกับแผ่นกระดาษมาตรฐาน ศึกษาสมบัติทางด้านกายภาพ สมบัติเชิงกลและทัศนศาสตร์ของกระดาษกันกระแทกด้วยเยื่อจากโคนทางที่เป็นกาบหุ้มลำต้นของพืชตระกูลปาล์มแล้วเปรียบเทียบกับแผ่นกระดาษกันกระแทกมาตรฐานและผลการขึ้นรูปของบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากเยื่อผสมจากโคนทางที่เป็นกาบหุ้มลำต้นและเยื่อกระดาษจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว ผลการทดลองพบว่า โคนทางที่เป็นกาบหุ้มลำต้นของพืชตระกูลปาล์มบางชนิด สามารถนำมาผลิตเป็นเยื่อเพื่อใช้ในการขึ้นรูปกระดาษได้ สมบัติทางกายภาพของกระดาษกันกระแทกสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกจากเยื่อจากโคนทางที่เป็นกาบหุ้มลำต้นของพืชตระกูลปาล์มบางชนิดและเยื่อจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วในอัตราส่วนต่าง ๆ มีความแตกต่างกันน้อยมาก สามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นด้วย