โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia grisea ที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ในข้าวด้วยไคโตซานจากเปลือกปูนาร่วมกับกรดอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชวิทย์ จำปา

  • วงศกร ทองอำไพ

  • สกุลวุฒิ ปิยะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรดอินทรีย์

  • ข้าวป้องกัน

  • ปูนาเปลือก

  • สารละลายไคโตซาน

  • เชื้อราการยับยั้ง

  • ใบไม้ไหม้โรค

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia grisea ที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ในข้าวด้วยไคโตซานจากเปลือกปูนาร่วมกับกรดอินทรีย์ โดยทดลองใช้เชื้อราจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยทดลอง 5 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาการสกัดไคโตซานจากเปลือกปูนา ตอนที่ 2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของสารละลายไคโตซานที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ตอนที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารละลายไคโตซานต่อน้ำ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ตอนที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยสารละลายไคโตซาน และสารละลายไคโตซานจากเปลือกปูนา ตอนที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งโรคใบไหม้ ของข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยสารละลายไคโตซาน โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมจากตอนที่ 2 และตอนที่ 3