โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสมุนไพรในการไล่หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนุดัย เดินแปง

  • ปรีดาวรรณ สุนทรพจนสัตย์

  • ภาณุพงศ์ ใจรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร วงศ์มณี

  • สุณี ดรุณธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • หนูการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของสมุนไพรที่มีความสามารถในการไล่หนูและไม่มีสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารกำจัดหนู โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบโดยตั้งจุดประสงค์ไว้ว่า เพื่อเปรียบเทียบกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพรที่มีผลต่อการไล่หนู เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการไล่หนู และเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ำมันหอมระเหยที่ผสมเฮกเซนลงไปที่มีความสามารถในการไล่หนู จากผลการทดลองพบว่า ผลของการศึกษาชนิดของสมุนไพรที่มีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยทุกชนิดสามารถไล่หนูได้ทั้งหมด แต่หากเรียงลำดับประสิทธิภาพในการไล่หนูจะพบว่า ไพลและข่าจะมีกลิ่นที่สามารถไล่หนูได้ดีที่สุด เมื่อนำน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดมาผสมกันในอัตราส่วน E = 2 : 1 : 1 : 1 สามารถออกฤทธิ์ในการไล่หนูได้ดีที่สุด รองลงมาคืออัตราส่วน B = 1 : 2 : 1 : 1