โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลดปริมาณสารแทนนินในลูกพลับด้วยสารละลายแคลเซียมไออน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิงค์คณางค์ ศิริเพ็ญ

  • ศศิวรรณ อันละคร

  • ศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร วงศ์มณี

  • สุณี ดรุณธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกพลับการบ่ม

  • แคลเซียมไออนสารละลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบวิธีการบ่มลูกพลับที่มีผลต่อการลดความฝาดในลูกพลับ เพื่อเปรียบเทียบชนิดของแคลเซียมไอออนที่ส่งผลต่อการลดความฝาดในลูกพลับ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการแช่แคลเซียไอออนที่ส่งผลต่อการลดความฝาดในลูกพลับ และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการบ่มด้วยแคลเซียมไอออนที่ส่งผลต่อการลดความฝาดในลูกพลับ จากการทดลองพบว่า เราสามารถลดปริมาณความฝาดในลูกพลับได้โดยเลือกใช้วิธีการบ่มโดยการแช่ลูกพลับด้วยแคลเซียมไออนที่ได้จากเปลือกหอยแครง ซึ่งสามารถลดความฝาดของลูกพลับได้อย่างดีเยี่ยมและยังสามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วย