โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเขย่าเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิกุล ครุธดิลกานันท์

  • นราวุฒิ โปร่งแสง

  • ภัทรพงษ์ ผลาผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เลือดเครื่องเขย่า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พื่อสร้างเครื่องเขย่าเลือกที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ อีกทั้งยังสามารถหาอุปกรณ์ในการสร้างได้ง่ายและเพื่อศึกษาการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องเขย่าเลือดที่สร้างขึ้น โดยแบ่งการทดลองเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องเขย่าเลือดและการประกอบเครื่อง ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องฯสามารถทำให้เลือดผสมเป็นเนื้อสารเดียวกันได้ ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาตรของถุงเลือดพบว่า ถุงเลือดขนาด 350 cc จะสามารถรวมตวเป็นสารเนื้อเดียวกันได้ไวกว่า ตอนที่ 5 ศึกษาเปรีบบเทียบประสิทธภาพของเครื่องที่สร้างขึ้นกับเครื่องที่มีใช้ในโรงพยาบาล พบว่า มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ตอนที่ 6 ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและคุณลักษณะของเครื่อง พบว่า ต้นทุนการผลิตเครื่องที่สร้างขึ้นจะถูกกว่าที่ขายตามท้องตลาด