โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขับเคลื่อน Wheel Chair

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ จันทร์โต

  • จริยา แก้วคง

  • รัชฎาภรณ์ วงค์จันทร์แสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Wheel Chair

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องขับไล่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่องขับเคลื่อน Wheel chair ที่สามารถใช้งานร่วมกับรถเข็นคนพิการทางขาแบบที่อาศัยการหมุนล้อรถเข็น โดยนำแบตเตอรีมาประกอบกับคอรถจักรยานเก่า นำเครื่องควบคุมความเร็ว เบรก และจากโซ่ มาประกอบเข้ากันกับคอรถจักรยานเก่า จากนั้นนำมายึดเข้ากับรถเข็น Wheel chair ทำให้รถสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี ศึกษาระยะเวลาที่ใช้ โดยศึกษาความเร็วและความเร่งที่ใช้ในการขับเคลื่อน