โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่ของหอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กล้าดนัย หาหาญ

  • ภานุเทพ พรมมา

  • เฉลิมพล ศรีพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ดดยใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่ในลักษณะพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราเร็วการเคลื่อนที่ของหอยทางในระยะ 10 เซนติเมตร ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนที่ของหอยทากเมื่อกำหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นเงื่อนไขต่อการเคลื่อนที่ของหอยทาก ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหอยทากกับความกว้างของข้อที่ลำตัว ตอนที่ 4 ศึกษาลักษณะของคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของหอยทาก