โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องล้างไข่เป็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชฎาภรณ์ ไชยเวทย์

  • ธาราวรรณ พรมยา

  • ธิดารัตน์ สุวรรณศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องล้างไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสภาพโดยทั่วไปเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดจะไม่ค่อยมีเวลาสำหรับล้างไข่เป็ดให้มีความสะอาดน่าซื้อไปรับประทาน หรือถ้าล้างต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องล้างไข่เป็ด ผลที่ได้จากการปฏิบัติ โดยการล้างด้วยมือ ล้างด้วยเครื่องที่ใช้มือหมุน และล้างด้วยเครื่องล้างไข่พลังงานไฟฟ้า สามารถล้างได้ปริมาณไข่ใน 1 นาที คือ อัตราส่วน 1 : 3 : 8 มีความเร็วจากการล้างด้วยมือ และ เครื่องล้าไข่พลังงานไฟฟ้า ได้ 8 เท่า โดยใช้หลักการวางไข่เป็ดให้ไหลไปตามท่อ PVC นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยไข่เป็ดสะอาด เปลือกไข่เป็ดผิวสวยและไม่มีเชื้อโรคติดไปกับเปลือกไข่