โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่ถั่วเหลืองเพื่อผลิตน้ำเต้าหู้ที่มีคุณภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญจิรา ขันเรือง

  • พณัฒฐา รัตรสุวรรณ

  • ศุภธิดา พลายด้วง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วเหลือง

  • น้ำเต้าหู้ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเต้าหู้ เป็นอาหารที่ให้คุณค่าของโปรตีนจากพืชปริมาณสูง บางโอกาสซื้อมาดื่มจะสังเกตได้ว่าอิ่มท้องอยู่ได้นาน แต่บางโอกาสเมื่อดื่มสังเกตได้ว่าเหมือนกับไม่คอยเห็ยคุณค่า จึงเป็นเหตุให้จัดทำโครงงานเพื่อต้องการหาคุณค่าของน้ำเต้าหู้ที่มีผลมาจากระยะเวลาที่ใช้แช่น้ำของถัวเหลือง ศึกษาวิธีการทดลองหาปริมาณน้ำตาลและโปรตีนในน้ำเต้าหู้ โดยได้ทำการทดลองนำถั่วเหลืองมาล้างให้สะอาดแช่น้ำ 20 กรัมและน้ำภาชนะละ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 5 ภาชนะ เป็นเวลา 3, 5, 7, 9 และ 11 ชั่วโมง ตามลำดับ แล้วนำไปปั่นด้วยเครื่องไฟฟ้า กรองด้วยผ้าขาวเพื่อแยกกาก จะได้สารละลายถั่วเหลืองแต่ละช่วงเวลามีความเข้มข้นเป็น 25% จึงนำไปวัดค่าน้ำตาลด้วยเครื่อง Handheld Refrctometers หาปริมาณโปรตีน ด้วยการทดสอบกับสารละลายไบยูเร็ต พบว่าการแช่น้ำนาน ปริมาณน้ำตาลและโปรตีนจะลดลง ดังนั้นการเลือกแช่น้ำเต้าหู้ที่เหมาะสมที่สุดคือ 3 ชั่วโมง ยิ่งนานสารอาหารยิ่งลดลง แต่ไม่เกิน 9 ชั่วโมง เพราะถั่วเหลืองนำสารอาหารไปใช้ในการหายใจในระดับเซลล์ เมื่อได้รับปัจจัยที่เหมาะสมเช่น ความชื่น อุณหภูมิ ออกซิเจน