โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัชพืชควบคุมวัชพืช (Weeds and Weeds Control)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาถยา ศิวะบุณย์

  • รัตนาภรณ์ วัชรพลสกุล

  • ศรีสกุล มณีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้สารสกัดจากใบสาบเสือยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช โดยทดลองสกัดสารจากใบสาบเสือด้วยตัวทำละลายต่างๆ คือ อะซิโตน บิวทานอล เฮกเซนและน้ำกลั่น ด้วยอัตราส่วน 1:5 โดยใช้ปริมาณสารละลาย 3 ระดับคือ 25 50 และ 100 มิลลิลิตร แช่ใบสาบเสือในตัวทำละลาย 7 วัน นำมากรองและทำการระเหยตัวทำละลายออก 3 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ครบปริมาตรเดิม ทดสอบการยับยั้งการงอกของวัชพืช 4 ชนิด คือ เมล็ดหญ้าคา เมล็ดหญ้าขจรจบ เมล็ดต้อยติ่ง และ เมล็ดไมยราบเครือ ทำการแช่เมล็ดวัชพืชในน้ำก่อนเพาะในจานเพาะเชื้อ ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดโดยฉีดพ่นสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ วันละ 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือโดยใช้อะซิโตนเป็นตัวทำละลายที่ปริมาตร 25 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าคาได้ดีที่สุด สารสกัดจากใบสาบเสือโดยใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลายที่ปริมาตร 100 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าขจรจบได้ดีที่สุด สารสกัดจากใบสาบเสือโดยใช้อะซิโตนเป็นตัวทำละลายที่ปริมาตร 50 และ 100 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดต้อยติ่งได้ดีที่สุด และสารสกัดจากใบสาบเสือโดยใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลายที่ปริมาตร 50 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบเครือได้ดีที่สุด