โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดไคโตแซนเพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการเป็นสารมอร์แดนท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรเพ็ญ ทองสอาด

  • สุจิตนภา ถอยวิสัย

  • สุทิษา ซุนฮิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เปลือกกุ้ง

  • ไคโตแซนการผลิต

  • ไคโตแซนการสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดไคโตแซนเพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการเป็นสารมอร์แดนท์ เพื่อศึกษาการผลิตไคโตแซนจากเปลือกกุ้ง และภาวะที่เหมาะสมในการเป็นสารมอร์แดนท์จากไคโตแซนในการย้อมผ้า โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขั้นตอนการสกัดไคโตแซนจากเปลือกกุ้งโดยกำจัดโปรตีน, เกลือแร่และ