โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลดค่าเปอร์อออกไซด์ในน้ำมันด้วยโอลีโอเรซินจากพริกชี้ฟ้าแดง (The Decrease of Poroxide in Oil with Oleoresin from Capsicum)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรเพ็ญ ทองสอาด

  • สุจิตนภา ถอยวิลัย

  • สุทิษา ซุนฮิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปฏิกิริยาเคมี

  • พริกชี้ฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการลดค่าเปอร์ออกไซด์ในน้ำมันด้วยโอลีโอเรซินจากพริกชี้ฟ้าแดงโดยทำการเปรียบเทียบโอลิโอเรซินที่ได้จากตัวทำละลายต่างชนิดกัน พบว่าโอลีโอเรซินที่ได้จากตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์ให้สีเข้มที่สุด และเมื่อเพิ่มปริมาณตัวทำละลายมากขึ้นก็จะทำให้โอลีโอเรซินมีสีเข้มขึ้นตามลำดับ จากการนำโอลีโอเรซินมาทดสอบการลดค่าเปอร์ออกไซด์ในน้ำมันหมูและน้ำมันพืชโดยใช้โอลีโอเรซินที่ปริมาณ 0.1 กรัม และ 0.2 กรัม ผลการทดลองพบว่าโอลีโอเรซินจากตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์สามารถลดค่าเปอร์ออกไซด์ในน้ำมันหมูได้มากที่สุด ส่วนในน้ำมันพืชโอลีโอเรซินที่สกัดจากอะซิโตนสามารถลดค่าเปอร์ออกไซด์ได้ดีกว่าโอลีโอเรซินจากตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์ และปริมาณโอลีโอเรซิน 0.1 กรัม และ 0.2 กรัม สามารถลดค่าเปอร์ออกไซด์ได้ใกล้เคียงกัน