โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากใบพืชป่าชายเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนัส เพ็งปอพาน

  • วรพล ผิวขำ

  • เอกพจน์ อินล่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธฏพัษ วงษ์เหรียญ

  • แน่งน้อย วรรณไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาใบพืชป่าชายเลนมาทำกระดาษ พบว่าพืชป่าชายเลนทั้ง 5 ชนิด สามารถนำมาทำเยื่อกระดาษได้ แต่จะแตกต่างกันที่ส่วนใบจะให้ปริมาณเยื่อมากและมีความละเอียดของเยื่อพอดี ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่พอเหมาะคือ 5 % ทำให้ได้ปริมาณเยื่อมากและความละเอียดของเยื่อพอดี สำหรับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซเดียมซิลิเกตที่เหมาะสมคือ 5% และ 2 % จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญคือ แรงต้านต่อแรงดึง พบว่ากระดาษจากโพธิ์ทะเล มีความเหนียวมากที่สุดและเยื่อกระดาษที่ดูดซึมน้ำได้ดีคือ แสม ดังนั้นแสมมีความยุ่ยมากกว่าโพธิ์ทะเล และสีของกระดาษจะแตกต่างกันตามชนิดของพืช