โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัมพล ทิมชม

  • พชร ชมภูนุกูลรัตน์

  • พีรศุษม์ พฤติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษการนำวัสดุจากธรรมชาติ มาทำให้อยู่ในรูปของถ่านเขียวซึ่งสามารถให้พลังงานความร้อนได้ ทำการทดลองดัง นี้ นำแกลบ ซังข้าวโพด ดอกอินทนิลแห้ง ขี้เลื่อย กาบมะพร้าว มาผสมกันเป็นสูตรต่างๆ คือ สูตรที่1 ซังข้าวโพด + กาบมะพร้าว + ดอกอินทนิลแห้ง สูตรที่2 ซังข้าวโพด +แกลบ + ดอกอินทนิลแห้ง สตรูที่3 ขี้เลื่อย + แกลบ + ดอกอินทนิลแห้ง แล้วนำผงถ่านจากสูตรที่1, 2 และ 3 ผสมกับกาวแป้งเปียก จากนั้นนำมาอัดแท่ง และทดสอบประสิทธิภาพของถ่านแต่ละสูตร พบว่าถ่านสูตรที่1 ให้พลังงานความร้อนมากที่สุด สามารถทำให้น้ำ 500 cc. เดือดภายในเวลา 15 นาที