โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวภาพป้องกันแมลงศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลรัตน์ กล้าหาญ

  • ชลธิชา เสริมตรากูล

  • ชุติมา โสมนัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดับ นาคแก้ว

  • ลำดวน มั่งทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชกำจัดแมลง

  • พืชสารฆ่าแมลง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์