โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวดี ภาชีรัตน์

  • นันทกร เนตรพระ

  • นาตยา ปาลพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หอมจันทร์ กลิ่นหอม

  • ไพรัตน์ สุขเรือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ พบว่าวัสดุที่มีผลต่อการดูดซึมน้ำได้ดีที่สุดคือ เปลือกส้มโอ รองลงมาคือ ขุยมะพร้าว ผักตบชวา ดอกธูปฤาษีและกาบกล้วย อัตราส่วนที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง เปลือกส้มโอ : ขุยมะพร้าว : ผักตบชวา : ดอกธูปฤาษี ที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ดีที่สุดคือ 3 : 3 : 3 : 3 นำมาผสมกับตัวประสานที่เหมาะสมคือ กาวแป้งเปียก อัตราส่วนวัสดุธรรมชาติ 12 กรัม : กาวแป้งเปียก 40 มิลลิลิตร เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซึมน้ำดีที่สุด ซึ่งเปรียบเทียบกับโอเอซิสตามท้องตลาดทำให้ดอกไม้สดได้ใกล้เคียงกัน